Katowicki Dzień Psiaka 2022 Biegnij z Psiakiem dla Schroniska


REGULAMIN ZAWODÓW 8.10.2022
r.

Cel imprezy

1. Zbiórka pieniędzy na cele statutowe Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach.

2. Propagowanie zdrowego trybu życia i rekreacji z psem.

3. Promocja terenów Parku Kościuszki, jako miejsca do czynnego wypoczynku dla całej rodziny.

4. Podwyższanie świadomości na temat konieczności sprzątania po swoim psie.

5. Popularyzacja adopcji psów.

6. Popularyzacja regionu.

Organizatorzy

Stowarzyszenie Instytut Rozdzieńskiego ul. Damrota 6/101, 40-022 Katowice

Stowarzyszenie Forum Katowic ul. Bankowa 14 / 522, 40-007 Katowice

Patron / Partner

Partner główny – Fundacja PRZYSTANEK SCHRONISKO


Termin, miejsce i dystans

1. Impreza odbędzie się w dniu 8 października 2022 roku (sobota).

2. Bieg odbędzie się w godzinach 10:00 – 11:00

3. Wręczenie nagród: 11:15

4. Miejsce odbycia biegu tradycyjnego – Park Kościuszki w Katowicach

5. Dystans biegu wynosi 5 km.

6. Bieg odbywa się w 3 kategoriach: K. Męska, K. Damska, K. Team

7. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

Dystans i trasa

 • Dystans: 5 km (dwie pętle po 2,5 km).
 • Limit czasu na ukończenie biegu: 1 godzina.
 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez wolontariuszy.
 • Trasa przebiega na terenie Parku Kościuszki.
 • W czasie biegu obowiązuje pomiar czasu.
 • Klasyfikacja generalna obejmuje osoby, które przebiegną całą trasę (dwie pętle – łącznie 5km). Osoby, które przebiegną jedno okrążenie będą miały zmierzony czas i znajdą się na liście wyników.

Warunki uczestnictwa

Bieg w Parku Kościuszki:

1. Organizator zastrzega limit 150 uczestników. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

2. Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która dokonała pełnego zgłoszenia drogą mailową lub zgłosiła się w Biurze Zawodów

 • Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmowane będą na stronie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 7.10.2022 r. do godziny 23.59.
 • Zgłoszenia w Biurze zawodów przyjmowane będą w dniu 8.10.2022 r.
  w godzinach od 9:00 do 9:50.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów dnia: 8.10.2022 r. w godzinach od 9:00 do 9:50. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać ważny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli danych osobowych. Dodatkowo właściciel psa powinien posiadać celem weryfikacji książeczkę szczepień wraz z aktualnym zaświadczeniem
o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

4. Uczestnicy rywalizują w 3 kategoriach: kobiecej, męskiej i drużynowej.

5. W zawodach w kategorii indywidualnej może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy będzie miał ukończone 18 lat, w przedziale 15-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

6. W zawodach w kategorii drużynowej może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy będzie miał ukończone 18 lat, w przedziale do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (za posiadanie zgód odpowiedzialny jest lider drużyny – osoba pełnoletnia).
W skład startujących uczestników kategorii drużynowej mogą wchodzić maksymalnie
2 osoby dorosłe (minimalnie 1 – która jest liderem drużyny) + 3 dzieci oraz 4 psy (maksymalnie 2 psy na osobę pełnoletnią).

7. Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu biegu oraz złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody, które wystąpią przed,
w trakcie lub po imprezie.

9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

10. Do startu w zawodach dopuszcza się wszystkie psy, bez względu na rasę oraz płeć. Minimalny wiek psa wynosi 1 rok, maksymalny 10 lat. W przypadku psów młodszych niż
1 rok lub starszych niż 10 lat możliwe jest dopuszczenie do startu takiego psa po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do pokonania określonego dystansu. W przypadku psów płci żeńskiej – zabrania się startu w ciąży, a także do 6 tyg., po porodzie oraz w okresie rui.

11. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami. Każdy pies musi posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające szczepienie przeciwko wściekliźnie.

12. Podczas trwania imprezy (tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po jego wyjazd) zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

13. Zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz wszelkie działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. W wypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i natychmiast poinformować o tym organizatora.

14. Niedozwolony jest start psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

15. Zabronione jest znęcanie się nad psami. Jeśli zdaniem organizatorów opiekun znęca się nad psem, zostanie bezwzględnie zdyskwalifikowany.

16. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie, a także wyrzucania śmieci do wyznaczonych do tego pojemników oraz dbania
o bezpieczeństwo.

17. Niedozwolone jest spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających podczas trwania zawodów, pod groźbą dyskwalifikacji.

18. Informacja o wycofaniu się uczestnika z zawodów musi zostać niezwłocznie przekazana organizatorom.

19. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego
w części lub w całości jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.

20. Zwycięzcą zawodów jest/są osoby, które ukończą wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie. Bieg uznaje się zakończony, gdy opiekun i pies przekroczą metę.

21. Organizator przekaże nagrody trzem zawodnikom/zespołom, którzy przekroczą linię mety jako pierwsi, przyznając miejsce I, II i III w każdej kategorii osobno.

22. Każdy uczestnik biorący udział w biegu otrzymuje pakiet startowy oraz pamiątkowy medal.

23. Zawodnik biorący udział w biegu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
i wizerunku swojego psa w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie podpisania niniejszego regulaminu w Biurze Zawodów.

24. Uczestnik wypełniając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu

25. By zachować charytatywny charakter biegu uczestnicy są proszeni o uiszczenie datku na Fundację Przystanek Schronisko w kwocie co najmniej 20 zł. Jednak nie jest to warunek konieczny do uczestnictwa w biegu i każdy chętny, chcący brać udział w Biegu z Psiakiem dla Schroniska może to zrobić bez wspierania fundacji.

Wszyscy chcący wesprzeć Fundację Przystanek Schronisko będą mogli to zrobić na miejscu wrzucając pieniądze do puszki lub gdy uczestniczą w biegu wirtualnie poprzez wpłatę na konto:
Dane odbiorcy: Fundacja Przystanek Schronisko, ul. Gen. H. Le Ronda 2, Katowice;
Nr rachunku bankowego: ING 67 1050 1243 1000 0090 3014 0421

UWAGA wpłat należy dokonywać jedynie z dopiskiem: „Darowizna – psy”

26. Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.

27. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://www.gov.pl/web/sport/koronawirus—co-musisz-wiedziec
https://www.gov.pl/web/zdrowie/
https://gis.gov.pl/

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu „Biegnij z Psiakiem dla Schroniska” jest Stowarzyszenie Stowarzyszenie Instytut im. Marii Goeppert-Mayer; siedziba: ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice, KRS 0000724613, NIP 6342926672; REGON 369807320 (dalej jako „Stowarzyszenie”).
 • Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się pisemnie na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem Biegnijzpsiakiem@gmail.com
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia biegu „Biegnij
  z Psiakiem dla Schroniska” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Dane uczestników są przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi IT, ubezpieczycielom, organizatorom. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji
  z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane uczestnika w postaci imienia
  i nazwiska umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia Instytut im. Marii Goeppert-Mayer.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Biegu.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Biegnij z Psiakiem dla Schroniska w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
 • W przypadku odwołania Biegnij z Psiakiem dla Schroniska z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.
 • Zawodnik wraz z psem może poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.
 • W ramach Katowickiego Biegu z Psem biegniemy dla własnej satysfakcji, można również poruszać się dowolnym tempem oraz korzystać z kijków do nordic walking.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników Biegnij z Psiakiem dla Schroniska, które mogą być umieszczane na wybranych nośnikach drukowanych, elektronicznych, katalogach oraz w mediach (telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe) na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym licencji na używanie wypowiedzi lub swojego wizerunku w celu reklamy i promocji Biegnij z Psiakiem dla Schroniska oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Instytut im. Marii Goeppert-Mayer
 • Uczestnik ma prawo zgłosić swoje niezadowolenie drogą e-mail, na adres: Biegnijzpsiakiem@gmail.com i w ciągu 14 dni od momentu zapoznania się z informacją – Organizator rozpatrzy zażalenie. Decyzje organizatora są nieodwołalne.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
  od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, a także uczestnictwem w biegu.
 • Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie.
 • Każdy uczestnik akceptujący regulamin Biegu wyraża zgodę na publikację wizerunku.
 • Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie: https://www.facebook.com/dzienpsiaka
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przepisów regulaminu.
 • Pytania w kwestiach nierozstrzygniętych w niniejszym regulaminie należy kierować na adres e-mail: Biegnijzpsiakiem@gmail.com
 • O wszelkich zmianach dotyczących wydarzenia będziemy Państwa informować na bieżąco.
 • Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi biegu

Dane kontaktowe