Katowicki Rodzinny Rajd Rowerowy 2023 - Zapisy  Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko za zgodą opiekuna prawnego. Formularz zgody do pobrania znajduje się na dole strony. Wypełniony formularz jest wymogiem do odbierania pakietu startowego w biurze rajdu w dniu rajdu"


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2...rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Katowic, ul. Bankowa 14/522, 40-007 Katowice, NIP 954 28 06 690, REGON 384059984, KRS 0000797979
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, ul. Andrzeja 12 a, 40-061 Katowice, NIP 634 24 24 781, REGON 277553974, KRS 000009221
  2. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, płeć, adres, nr telefonu, adres e-mailowy. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu organizacji i przeprowadzenia rajdu – Katowickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz celem wykonania zawartej z Panem/Panią umowy (Regulaminu), czyli:
  a. imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz datę urodzenia na potrzeby uczestnictwa w Rajdzie;
  b. imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach marketingowych i promocyjnych
  c. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz numer telefonu na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących imprez organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych, marketingowych i statutowych;
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, mogą być:
  a. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
  6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w Rajdzie. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
  8. Posiada Pani/Pan:
  a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c. na podstawie art. 17 RODO, prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe
  d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  e. na podstawie art. 20 RODO prawo przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,
  f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  Czytaj wicej...