Termomodernizacja VIII Liceum Ogólnokształcącego

Budynek VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 3 Maja 42 w Katowicach przejdzie gruntowny remont. Oprócz termomodernizacji planowana jest między innymi wymiana sieci oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku, a ich koszt to ponad 8 mln złotych.

–  Katowice są liderem w województwie śląskim jeśli chodzi o realizację projektów, których celem jest poprawienie jakości powietrza. Wśród wielu działań realizowanych przez miasto w tym zakresie są liczne projekty związane z termomodernizacją budynków. Z jednej strony inwestujemy w budynki użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola, biblioteki, a z drugiej remontujemy budynki mieszkalne. Tylko w ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy blisko 66 mln zł. Termomodernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego to właśnie przykład takich działań, a jej efekty zobaczymy jeszcze w tym roku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach inwestycji wykonana zostanie renowacja elewacji cokołowej z piaskowca oraz remont poszczególnych części elewacji za pomocą malowania farbą termoceramiczną i tynkiem ciepłochronnym wraz z odtworzeniem detali architektonicznych oraz naprawą elementów elewacyjnych z cegły licówki. Wykonany zostanie remont dachu wraz z dociepleniem i wymianą ocynkowanego pokrycia dachowego, a także remont wieży. W budynku zostaną wymienione drzwi,  okna i zamontowana zostanie platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Prace obejmą także wymianę instalacji elektrycznej, w tym montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne budynku. Oświetlenie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku zostanie wymienione na oświetlenie energooszczędne typu LED.  W zakresie wymiany źródła ciepła planowana jest likwidacja kotłów węglowych na rzecz dwufunkcyjnego węzła ciepła, który będzie przeznaczony na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt tych prac to ok. 8,3 mln złotych.

W 2021 roku miasto planuje wydać ponad 34 mln na termomodernizacje budynków mieszkalnych. W ubiegłym roku Katowice realizowały inwestycje o wartości blisko 66 mln zł, z czego termomodernizacje w samych budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości ponad 59 mln złotych. Termomodernizacja budynków w Katowicach to działanie długofalowe. Oprócz działań będących w trakcie realizacji, mamy już także konkretne plany związane w inwestycjami na ten rok. Obejmą one zarówno termomodernizacje budynków mieszkalnych, jak również ich przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty. W sumie jest to ponad 30 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 34 mln złotych – mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM Katowice.

Prace termomodernizacyjne przekładają się na jakość powietrza w Katowicach, ale mają także walor estetyczny. W ramach inwestycji odnawiane są elewacje budynków, co poprawia jakość wizualną przestrzeni publicznej w mieście.

Kolejne zbiorniki retencyjne w Katowicach. Pierwsze prace już ruszyły

W Katowicach ruszyły kolejne inwestycje służące adaptacji do zmian klimatu. Nowe sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorniki retencyjne powstaną na terenie osiedla Widok, w Dąbrówce Małej, Brynowie oraz Kokocińcu. Pierwsze roboty budowlane już się rozpoczęły. Katowice uruchomią także system monitoringu sieci kanalizacyjnych.

To kolejne przedsięwzięcia związane z dużą retencją realizowane w Katowicach. W rezultacie na terenie miasta powstanie 25 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ok.
10 000 metrów sześciennych.

Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymagają od nas szybkich i zdecydowanych działań. W ubiegłym roku, w całej Polsce, zmagaliśmy się z suszą. W ostatnich dwóch latach w Katowicach zanotowaliśmy jedne z największych opadów dobowych w historii, które spowodowały lokalne podtopienia. Eksperci podkreślają, że kolejne lata mogą być pod tym względem gorsze. Dlatego w Katowicach realizujemy warte ok. 94 mln zł zadanie, którego celem jest uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz retencjonowanie tych wód – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Część ze zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych wody można wykorzystać np. do podlewania zieleni miejskiej, czyszczenia kanalizacji czy mycia powierzchni ulic, placów i chodników. – Nasi pracownicy wykorzystywali do podlewania wodę np. ze zbiornika w Parku Boguckim o pojemności ponad dwunastu metrów sześciennych, w którym jest zmagazynowana woda z tak zwanej suchej rzeki. Tam też spływa woda z rynien ogrodnictwa. Ma on konstrukcję żelbetową i jest w nim zainstalowany automatyczny systemem pompowniczy – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach i podkreśla, że woda z powstających zbiorników ułatwi pracę zakładu w pielęgnacji zieleni miejskiej, bo znajdują się w różnych lokalizacjach miasta. – Mamy już dostęp do zbiorników w Piotrowicach, Szopienicach, a także przy ul. Dudy-Gracza – dodaje dyrektor.

Użycie wód opadowych do celów komunalnych to nie jedyne korzyści z realizacji inwestycji. Zbiornik retencyjny zatrzymuje okresowo nadmiar wód deszczowych spływających do kanalizacji, zabezpieczając tereny zagrożone podtopieniami przed zalewaniem i powodziami. – Inwestycja pozwoli zabezpieczyć narażone na zalewania części miasta, które w wyniku zmian klimatycznych i intensywnych opadów, coraz częściej są zagrożone występującymi podtopieniami. Zbiorniki retencyjne pozwolą także odciążyć system kanalizacyjny oraz oczyszczalnie ścieków. Dzięki rozwiązaniom technicznym polegającym na podczyszczaniu wód opadowych, zapobiegną zanieczyszczeniu środowiska naturalnego – wyjaśnia Anna Wilk z Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.  

Stan realizacji inwestycji

Z 25 planowanych zbiorników 8 jest już gotowych – w Piotrowicach, Szopienicach, przy ul. Dudy Gracza, Kruczej oraz Gospodarczej.

W styczniu ruszyły roboty budowlane na terenie osiedla Widok, w rejonie ulic Ksawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego. Na tym obszarze wybudowane zostaną ponad trzy kilometry sieci kanalizacji deszczowej oraz dwa podziemne zbiorniki retencyjne. Pierwszy zbiornik o pojemności 565 metrów sześciennych zabudowany zostanie w Parku im. Alojzego Budnioka. Konstrukcję zbiornika stanowić będą, tzw. baterie, czyli 11 rur, każda o długości ponad 45 metrów. Drugi zbiornik o pojemności 1000 metrów sześciennych zostanie zabudowany przy garażach przy ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego. W tym przypadku konstrukcję zbiornika stanowić będą baterie – zespół rur, w tym 7 sztuk o długości ok. 26 metrów oraz po jednej sztuce o długościach odpowiednio 24 metry, 19 metrów i ponad 13 metrów.

W styczniu ruszają również roboty budowlane zmierzające do zabudowy kolejnych zbiorników retencyjnych – baterii na terenie Dąbrówki Małej. W ramach tego przedsięwzięcia wykonana zostanie renowacja około kilometra istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wybudowanych zostanie blisko 300 metrów sieci kanalizacyjnych oraz 3 układy podziemnych zbiorników retencyjnych, które zapewnią stałe retencjonowanie wody na poziomie 35% do wykorzystania, np.: do podlewania zieleni miejskiej.

Ponadto w rejonie ulicy Kruczej trwa zabudowa zbiorników retencyjnych kanałowych wykonanych z rur o łącznej długości ponad 334 metrów. W styczniu został zamontowany jeden z trzech zbiorników planowanych do wykonania w ramach tej inwestycji. Przedsięwzięcie w tym rejonie obejmuje również budowę ponad 500 metrów kanału deszczowego. W planach jest także budowa urządzeń podczyszczających i budowa wylotów, w celu odprowadzenia wód do rzeki Kłodnicy.  

Pod koniec grudnia 2020 r. zawarta została umowa na realizację kolejnej inwestycji. Zadanie ma na celu uporządkowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Brynowa. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ponad 540 metrów oraz budowa dwóch baterii podziemnych zbiorników retencyjnych – dolnego i górnego. Zbiornik retencyjny dolny o pojemności 819 metrów sześciennych zabudowany zostanie w terenie zielonym w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Nasypowej, Kłodnickiej i Rzepakowej. Górny zbiornik o pojemności 673 metrów sześciennych powstanie w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Kłodnickiej. Wykonawca robót przystąpi do ich wykonania jeszcze w tym miesiącu.  

Zakończyły się również prace projektowe związane z zagospodarowaniem wód opadowych na terenie osiedla Zgrzebnioka i zabudową kolejnych baterii.

Zadania realizowane są w ramach dwóch etapów Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach”.  Powstanie 25 zbiorników o łącznej pojemności ok. 10 000 metrów sześciennych. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę, przebudowę, renowację sieci kanalizacji deszczowej, a także budowę zjazdów i dróg manewrowych związanych z obsługą zbiorników. Inwestycja ma kosztować ok. 94 mln zł. Na realizację Etapu I Spółka Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.  pozyskała dofinansowanie w wysokości  ok. 34  mln zł.  z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Monitoring sieci kanalizacyjnych  

W Katowicach powstaje system umożliwiający monitoring istniejących sieci kanalizacyjnych. Jego podstawowym celem jest podniesienie sprawności działania sieci, zmniejszenie kosztów ich eksploatacji, skrócenie czasu lokalizacji i usuwania awarii oraz zebranie danych wspierających przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie dalszej eksploatacji, remontów i rozbudowy sieci w mieście.

Na terenie istniejących przepompowni ścieków przy ulicy Marcina, ulicy Szarych Szeregów/Tartaczna oraz przy ulicy Borki zabudowane zostały trzy stacje pogodowe. Stacje pogodowe mają służyć do pomiaru intensywności i sumy opadów atmosferycznych, rozpoznawania typu opadów oraz pomiaru innych parametrów pogodowych. Stacje pogodowe składają się z czujnika opadu, wieloparametrowego czujnika meteorologicznego wraz z rejestratorem i systemem transmisji danych GSM/GPRS. Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej obejmuje montaż łącznie 156 punktów pomiarowych monitorujących sieć kanalizacyjną w istniejących studniach / komorach kanalizacyjnych, w tym 61 punktów pomiaru objętościowego natężenia przepływu ścieków i 95 punktów pomiaru wysokości napełnienia kanałów.

Aktualnie prowadzone są roboty związane z renowacją studni-komór kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów oraz zabudową zabezpieczeń antywłamaniowych na włazach, w których to studniach montowane są punkty pomiarowe.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Jeszcze bezpieczniej w Katowicach – 48 nowych kamer monitoringu miejskiego!

Co najmniej 48 nowych kamer monitoringu miejskiego będzie działo w tym roku Katowicach. Większość z nich to kamery zlokalizowane w nowych Centrach Przesiadkowych. 8 kamer zostanie zainstalowanych w dzielnicach na wnioski radnych, a 2 to inicjatywa mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Kamery zostaną włączone w Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA).

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest jednym z naszych priorytetowych zadań. KISMiA pozwala nam poprawiać bezpieczeństwo publiczne, w tym drogowe, efektywnie gospodarować zasobami ludzkimi i sprzętem Straży Miejskiej, a także sprawniej działać w sytuacjach kryzysowych. Widać, że montaż monitoringu przynosi efekty. Tylko w ubiegłym roku Straż Miejska i Policja wykorzystały blisko 2,5 tysiąca nagrań z monitoringu. Widząc, że system spełnia swoje zadania podjęliśmy decyzję o jego dalszej rozbudowie – podsumowuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Warto przypomnieć, że system KISMiA został uruchomiony w sierpniu 2016 roku. Koszt inwestycji wyniósł na starcie blisko 14 mln zł. Obecnie w KISMiA działa 277 kamer. Jest to najnowocześniejszy w tej skali inteligentny system monitoringu w Polsce, który sam wykrywa i alarmuje dyspozytorów w zakresie kilkunastu określonych zdarzeń – np. kolizja pojazdów, zbiegowisko, czy leżący człowiek. Podobne systemy funkcjonują m.in. w Chicago, Rio de Janeiro i Madrycie.

Straż Miejska w Katowicach na podstawie monitoringu wizyjnego w 2020 roku, zainicjowała 2229 zdarzeń, z tego:

  • Liczba sprawców ukaranych mandatem – 289
  • Liczba zastosowanych pouczeń – 163
  • Liczba osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień – 25

Kamery, poza Śródmieściem i dzielnicami, są także umiejscowione na głównych arteriach drogowych Katowic – gdzie skanują tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów. System przy nowych Centrach Przesiadkowych działa w oparciu o kamery obrotowe i punktowe, dzięki czemu monitorowany jest cały ich teren.

Monitoring jest bardzo pomocny w pracy funkcjonariuszy Policji. – Zapis z monitoringu wykorzystywany jest np. w sytuacji kiedy obywatel został pokrzywdzony przestępstwem i zgłasza ten fakt w jednostce Policji. Wówczas, policjanci po zabezpieczeniu nagrania  z kamer monitoringu, mają możliwość zapoznania się z nagraniem, na którym np. zarejestrowano przebieg zdarzenia, jego okoliczności, a bardzo często także wizerunek osób biorących w nim udział. Monitoring daje też inną możliwość jaką jest przekaz „na żywo”, dzięki czemu policjanci mogą reagować np. na grupy osób biorące udział w bójkach – mówi Agnieszka Żyłka, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

W 2021 roku do systemu KISMiA włączonych zostanie co najmniej 48 kamer w tym:

  •  1 kamera na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Kościuszki
  •   9 kamer z Międzynarodowego Dworca Autobusowego przy Sądowej
  • 21 kamer z Centrum Przesiadkowego Zawodzie
  •   7 kamer z Centrum Przesiadkowego Brynów
  • 10 nowych kamer w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie trzech monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy” – dot. dzielnic: Murcki – 2 kamery, Bogucice – 4 kamery, Zawodzie – 2 kamery, Dąbrówka Mała (Burowiec) – 1 kamera, Śródmieście – 1 kamera.

Koszt rozbudowy systemu o 10 nowych kamer w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie trzech monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy” to około 700 tys. zł.

Nowe kamery będą na bieżąco włączane do w Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA), a wszystkie mają działać w systemie najpóźniej do czwartego kwartału tego roku.

Katowicki Inteligentny System Monitorowania i Analiz

Aktualnie katowicki system „KISMiA” obejmuje 277 punktów kamerowych (kamer):

DzielnicaLiczba kamer
BOGUCICE25
BRYNÓW – CZ. WSCH. – OSIEDLE ZGRZEBNIOKA11
DĄB20
GISZOWIEC14
JANÓW – NIKISZOWIEC12
KOSTUCHNA1
KOSZUTKA31
LIGOTA – PANEWNIKI34
OSIEDLE PADEREWSKIEGO – MUCHOWIEC14
OSIEDLE TYSIĄCLECIA11
OSIEDLE WITOSA8
PIOTROWICE – OCHOJEC6
SZOPIENICE  – POŁUDNIOWE1
SZOPIENICE – BUROWIEC2
ŚRÓDMIEŚCIE57
WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC13
ZAWODZIE4
BUROWIEC7
SZOPIENICE4
JANÓW2
Suma końcowa277

Liczba kamer w trakcie uruchomienia KISMIA to: 211 kamer.

W 2017 r. zostało dołączonych: 7 kamer.

W 2018 r. zostało dołączonych 18 kamer.

W 2019 r. zostało dołączonych 38 kamer.

W 2020 r. zostało dołączonych 3 kamery.

Inicjatywa lokalna – Katowice zrealizują projekty mieszkańców za niemal pół milion złotych!

Dziewiąta edycja inicjatywy lokalnej w Katowicach przyniosła 61 pomysłów mieszkańców, które będą realizowane w 2021 roku. Spośród 96 pomysłów wybrano te, które spełniały warunki formalne i najlepiej wpisywały się w strategie oraz programy miejskie w różnych obszarach. Mieszkańcy zgłaszają pomysły i działania w swoim bezpośrednim otoczeniu, a potem określają swój udział w ich realizacji, najczęściej jest to praca społeczna.

 – Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy – dlatego otwieranie się na potrzeby katowiczan uważam za swój obowiązek. Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowania w życie społeczności lokalnych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Wszystkie nasze działania mają jeden wspólny cel – nieustanne podnoszenie jakości życia w mieście. Cieszę się, że aż 61 wniosków w ramach inicjatywy lokalnej będziemy mogli wspólnie zrealizować. Dzięki inicjatywom lokalnym pracujemy nad ulepszeniem i upiększeniem przestrzeni Katowic, integrujemy mieszkańców, a także wspieramy lokalne grupy sąsiedzkie i aktywistów – dodaje prezydent.

Miasto już od 2013 roku wspiera takie inicjatywy, a od 2016 przeznacza na ten cel milion złotych rocznie. W ubiegłym roku – w związku z epidemią – wiele działań nie odbyło się bądź zostało przesuniętych na bieżący rok. Dlatego też kwota miliona złotych została pomniejszona o wartość zadań przesuniętych (535 230 zł) i do dyspozycji mieszkańców w ramach naboru na 2021 rok było 464 770 zł. – Koronawirus, wprowadzone z tego tytułu zakazy i obostrzenia spowodowały w ubiegłym roku szereg utrudnień w realizacji inicjatyw lokalnych, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, po uzgodnieniu z pomysłodawcami, podjąłem decyzję, by część inicjatyw przesunąć do realizacji na rok bieżący – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że na 2021 rok zostało przesuniętych 59 inicjatyw z planowanych 117.

Przez ostatnie trzy lata, dzięki wsparciu miasta, udało się zorganizować 233 projekty, a tylko w zeszłym roku liczba godzin zaangażowania społecznego katowiczan wyniosła ponad 31 tys.

 – Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców. To dzięki własnemu zaangażowaniu mogą pozyskać wsparcie na działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności czy zmianę lub upiększenie swojego najbliższego otoczenia – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

W tym roku najwięcej, bo aż 37 zaakceptowanych pomysłów dotyczy obszaru kultury, następnie 12 pomysłów będzie realizowane przy wsparciu wydziału edukacji i sportu, 6 przy udziale wydziału polityki społecznej, 4 przy wsparciu wydziału kształtowania środowiska oraz po jednej w wydziale budynków i dróg oraz wydziale zarządzania kryzysowego.

– Wśród pomysłów, które już zrealizowano były między innymi dwa wydarzenia o charakterze popularnonaukowym i kulturalno-edukacyjnym – Dzień Judaizmu i Dzień Islamu, akcja edukacyjna dla miłośników psów i kotów, wzbogacenie placu zabaw w nowe urządzenia do zabaw ruchowych oraz utworzenie strefy relaksacyjnej przy miejskim przedszkolu, przywrócenie zielonego charakteru podwórka przy zabytkowej kamienicy i stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w jej otoczeniu,  cykl warsztatów i spotkań o kulturze hip-hopowej, wydarzenia kulturalne w domach kultury i festyny dzielnicowe – mówi Michał Łyczak, rzecznik prasowy urzędu miasta. I dodaje inicjatywy lokalne integrujące środowisko pojawią się praktycznie w każdej dzielnicy, wśród pomysłów wybranych w dziewiątej edycji mamy warsztaty plastyczne, malarskie, artystyczne, kulturalne, florystyczne, wizażu i kosmetologii naturalnej, prozdrowotne oraz graficzne z udziałem seniorów i młodzieży, planowane są również ogrodnicze spacery i spotkania tematyczne, spektakle teatralne i występy kabaretowe, koncerty w plenerze, konkurs plastyczny, pokazy filmowe, zajęcia rekreacyjne i sportowe dla rodzin, a także szkolenia wioślarskie dla dzieci i młodzieży. W ramach wybranych do realizacji inicjatyw powstanie też interwencyjny komediowy spektakl teatru telewizji o tematyce profilaktycznej dotyczącej zagrożeń czyhających na osoby starsze, promowany będzie wolontariat na rzecz zwierząt, powstanie ogród sensoryczno-przyrodniczy, a podczas jednego z planowanych festynów promowane będą postawy ekologiczne i zasady bezpieczeństwa nad wodą.

Po raz pierwszy inicjatywy lokalne w Katowicach można było zgłaszać w 2013 roku, kiedy zrealizowano 4 pomysły mieszkańców, a na ich realizację miasto zabezpieczyło 100 tys. zł. W 2016 roku prezydent podjął decyzję o zwiększeniu puli inicjatywy lokalnej do 1 mln zł w związku z rosnącą aktywnością mieszkańców, co pozwoliło stworzyć obok budżetu obywatelskiego kolejne popularne narzędzie, z którego chętnie korzystają mieszkańcy.

Katowice najmniej zakorkowanym miastem w Polsce

Katowice są najmniej zakorkowanym miastem w kraju – tak wynika z najnowszego raportu rocznego, przedstawionego przez firmę Tom Tom. Średni poziom zakorkowania miasta to zaledwie 16%, a w ciągu roku było 40 dni bez korków. W ubiegłym roku Katowice również były na szczycie listy najmniej zakorkowanych miast w Polsce.

Coroczny raport firmy Tom Tom pokazuje, że działania podejmowane w Katowicach na rzecz zrównoważonego transportu przynoszą wymierne efekty. Wprowadzona w Śródmieściu w 2015 roku strefa Tempo 30, która w latach kolejnych została rozszerzona także na wybrane dzielnice, to jeden z przykładów działań na rzecz płynnego ruchu w Katowicach. Promujemy transport rowerowy, a z każdym rokiem stacji wypożyczania rowerów miejskich przybywa. W ubiegłym roku otworzyliśmy trzy centra przesiadkowe, z których kierowcy na razie mogą korzystać bez płacenia za parkingi. Inwestujemy w infrastrukturę drogową, aby ruch tranzytowy odbywał się sprawnie. W pierwszej połowie tego roku zakończy się przebudowa DK81 w Piotrowicach, a cały czas trwają także prace na DK86 w Giszowcu. To wszystko przekłada się na jakość poruszania po mieście i mniejsze korki – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Z raportu firmy Tom Tom wynika, że średni poziom zakorkowania miasta spadł o 3 punkty procentowe i w tym roku wyniósł 16%. Najmniej zakorkowanym miesiącem w 2020 roku był kwiecień, a największy ruch samochodowy odnotowano we wrześniu. Największe natężenie ruchu w Katowicach jest w dni robocze, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Co ciekawe, większe jest po południu niż rano. W całym 2020 roku kierowcy spędzili dodatkowo 59 godzin podczas podróży w godzinach szczytu, czyli 2 dni i 11 godzin. To o 21 godzin mniej, niż rok wcześniej.

Na 12 polskich miast, które brane są pod uwagę w corocznym badaniu Katowice po raz kolejny wypadły najlepiej. Na drugim miejscu uplasowało się Bielsko-Biała, a na trzecim Białystok. Najbardziej zakorkowanym polskim miastem jest Łódź. TomTom Traffic Index został opracowany już po raz 10. Raport powstaje na podstawie danych gromadzonych z 600 milionów urządzeń na świecie, dzięki czemu jest wiarygodnym źródłem informacji. Swoim zasięgiem obejmuje drogi w 416 miastach z 57 krajów. W globalnym zestawieniu Katowice zajęły 310 miejsce, czyli również daleko od najbardziej zakorkowanych europejskich miast, wśród których przodują Moskwa, Istambuł i Kijów.

Katowice dla odmiany 3D

Zdjęcia w 3D, precyzyjna ortofotomapa, fotografie archiwalne i mapa pokazująca potencjał solarny dachów na terenie całego miasta. Między innymi takie funkcjonalności oferuje nowy serwis internetowy „Katowice dla odmiany 3D”. To pierwszy tego typu serwis w Polsce i Europie w całości zaimplementowany w usłudze chmurowej Oracle Cloud.

Katowice to nowoczesne miasto, które od lat stawia na innowacyjne rozwiązania. Serwis „Katowice dla odmiany w 3D” jest przykładem takich właśnie działań, a skorzystać z niego mogą zarówno mieszkańcy, jak i potencjalni inwestorzy. Przesuwając kursorem po ekranie, możemy porównać każdy obszar naszego miasta od roku 1998 do roku 2020 i zachodzące zmiany. Nowością jest wykorzystanie usługi lokalizacji działek ewidencyjnych z uwzględnieniem szczegółowych informacji na ich temat z naszych baz danych. Dla potencjalnych inwestorów do serwisu podpięta została warstwa prezentująca tereny inwestycyjne. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dodatkową innowacją jest część prezentująca potencjał solarny dachów na terenie Katowic. W dobie  alternatywnych źródeł energii, dynamicznego rozwoju fotowoltaiki, warstwa ta może stanowić źródło wiedzy zarówno dla mieszkańców i instytucji, jak również może wzbogacić informacje przekazywane przez Miejskie Centrum Energii – dodaje prezydent.

Serwis „Katowice dla odmiany 3D” dostępny jest pod adresem http://sip.katowice.eu/.  Powstał w oparciu o zdjęcia lotnicze, zdjęcia ukośne, fotoplany, skaning laserowy, opracowanie prawdziwej ortofotomapy „true ortho” oraz aktualizację numerycznego modelu 3D budynków i budowli. Całość została przetworzona przez specjalistyczny sprzęt i umieszczona w chmurze Oracle Cloud. Serwis jest zintegrowany z Miejskim Systemem Zarządzania – Katowicką Infrastrukturą Informacji Przestrzennej. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i Europie w całości zaimplementowane w usłudze chmurowej Oracle Cloud.

– Prawdziwa ortofotomapa „true ortho” dla Katowic została wykonana po raz pierwszy. Dotychczas ortofotomapy wykonywane były w sposób „tradycyjny”, co oznaczało poprawność prezentowania obiektów wyłącznie na poziomie gruntu. Wyższe budynki wyraźnie pochylały się, zasłaniając część treści ortofotomapy. W większości przypadków dachy widoczne na ortofotomapie były przesunięte względem przyziemia. Mapa „true ortho” wyeliminowała ten problem i została wykonana z bardzo dużą dokładnością – mówi Maciej Jasny, główny specjalista ds. projektowo – wdrożeniowych IP w Wydziale Geodezji​

Dopełnieniem serwisu są przydatne narzędzia jak suwak, za pomocą którego następuje płynna prezentacja zmian w poszczególnych latach danych opracowań, pomiar odległości bezpośrednio na zdjęciach i modelach, wysokości, powierzchni poziomej oraz powierzchni w przestrzeni, umożliwiająca np. weryfikację i obliczenie opłaty za powierzchnię reklamową. Serwis został opracowany w języku polskim, angielskim z możliwością dynamicznego powiększenia czcionek na ekranie oraz zmianą kontrastu. Koszt stworzenia całego projektu to 349 320 złotych.

Nowy Nikiszowiec – ruszył nabór najemców !

Ruszył nabór na mieszkania w Nowym Nikiszowcu. Lokali jest 513, a pierwszy etap weryfikacji wniosków to przyznanie punktów na podstawie kryteriów społecznych przyjętych przez katowicki samorząd. Etap drugi to sprawdzenie tzw. zdolności czynszowej potencjalnych najemców. Harmonogram zakłada, że cały proces potrwa cztery miesiące, a pierwsze umowy najmu mają być podpisywane w maju.

Osiedle Nowy Nikiszowiec realizuje MDR Katowice sp. z o.o. powołana przez katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości S.A. – spółki odpowiedzialnej za rynkową część rządowego programu mieszkaniowego. Ponad pół tysiąca mieszkań przy ul. Górniczego Dorobku to inwestycja, która jako pierwsza na Śląsku zostanie przekazana najemcom, a swoim charakterem wpisuje się w otoczenie lokalizacji, w której powstaje. Osiedle położone niespełna półtora kilometra od Nikiszowca poprzez swój układ urbanistyczny i architekturę nawiązuje do zabytkowej dzielnicy. Budynki z ceglaną elewacją ułożone zostały w kwartały, a do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą dobrze zaprojektowane przestrzenie wspólne. Każdy z trzech kwartałów ma swój dziedziniec, który wypełni się zielenią, a serce osiedla będzie stanowił centralny plac, czyli miejsce nawiązywania sąsiedzkich relacji.

Architektura osiedla i jego lokalizacja to nie jedyne atuty Nowego Nikiszowca. Na najemców czekają mieszkania o zróżnicowanych metrażach oraz strukturze. Lokale mają od dwóch do czterech pokoi, a ich powierzchnia wynosi od 36 mkw. do 95 mkw. Dodatkowo, na potrzeby mieszkańców, na parterach budynków znajdzie się aż 14 lokali usługowych.

Budowanie mieszkań na wynajem to ważna misja i mierzenie się z dużymi oczekiwaniami, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za jakość życia przyszłych najemców. Finalizujemy tę inwestycję w szczególnym momencie. Trwająca pandemia sprawia, że dach nad głową jest dla nas wszystkich największą wartością. Bezpieczeństwo, funkcjonalność, dostępność i dobre otoczenie miejsca, w którym mieszkamy to dla nas najważniejsze kwestie. To wszystko mamy do zaoferowania naszym przyszłym najemcom na Nowym Nikiszowcu. Komfortowe, wykończone pod klucz mieszkania, sąsiedztwo terenów zielonych i przestrzenie wspólne umożliwiające spędzanie wolnego czasu na osiedlu są tym, co wyróżnia naszą ofertę – podkreśla Krystyna Wąchała -Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób ubiegających się o najem mieszkania pierwsza część naboru odbędzie się online, natomiast dla osób, które nie posługują się Internetem, uruchomimy specjalny system pomocy telefonicznej. Specjalny system do składania wniosków będzie dostępny na stronie internetowej www.katowice.mdr.pl, a także stronie Urzędu Miasta Katowice. Warunkiem ubiegania się o najem mieszkania jest złożenie wniosku do końca  stycznia 2021 roku oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do końca lutego 2021 roku. Następnie samorząd przeprowadzi ocenę punktową i przygotuje listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Wśród ubiegających się o mieszkania na Nowym Nikiszowcu na dodatkowe punkty mogą liczyć m.in. rodziny z dziećmi, osoby poniżej 35. i powyżej 65. roku życia, niepełnosprawni czy rozliczający się z podatku dochodowego w Katowicach.

Nowy Nikiszowiec to ciekawa propozycja dla osób, które szukają mieszkania w stolicy metropolii. Liczymy na to, że projekt zachęci osoby pracujące w Katowicach, aby zamieszkały w mieście na stałe. Bardzo dobrze skomunikowana z centrum miasta lokalizacja,  w otoczeniu zieleni i blisko klimatycznego Nikiszowca z pewnością jest warta uwagi.  – mówi Michał Łyczak, rzecznik prasowy miasta Katowice. Wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji ponosi PFR Nieruchomości S.A., która pełni rolę inwestora i to spółka odpowiedzialna jest za przebieg prac, a także rozliczanie kosztów. W związku z tym, to również PFR Nieruchomości decyduje o stawkach czynszu najmu w oferowanych mieszkaniach. – dodaje rzecznik.

Z punktu widzenia generalnego wykonawcy realizacja osiedla Nowy Nikiszowiec jest sporym wyzwaniem. To inwestycja niezwykle ciekawa pod względem architektonicznym, wymagająca dużego doświadczenia konstrukcyjnego i inżynieryjnego. Oczywiście dodatkowym wyzwaniem jest dla nas pandemia wiążąca się m.in. z istotnymi ograniczeniami logistycznymi mającymi wpływ na zarządzanie procesem realizacji prac budowlanych. W tej sytuacji tym większe znaczenie ma dla nas partnerska współpraca z inwestorem, oparta o wzajemne zaufanie i skuteczne procedury. Niemniej istotna jest też dla nas świadomość roli, jaką odgrywa budowa dostępnych cenowo mieszkań dla rozwoju społeczności lokalnych – zaznacza Marcin Idzik, prezes spółki IDS- BUD S.A, która jest generalnym wykonawcą osiedla.

Spółka PFR Nieruchomości prowadzi infolinię czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 17.00 pod numerem  (22) 703-43-49. Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres cok@mplus.pl

Więcej informacji znajduje się także na stronach internetowych:

www.katowice.mdr.pl

www.mplus.pl

Czujniki monitorujące jakość powietrza wewnętrznego w Katowicach

Ostatni etap montowania czujników powietrza w ramach europejskiego projektu AWAIR zakończony. W wybranych jednostkach organizacyjnych Katowic zamontowano w sumie 9 specjalnych urządzeń monitorujących jakość powietrza wewnętrznego. To dopełnienie wcześniejszych działań, w ramach których zainstalowano 127 czujników zewnętrznych.

Walka o czyste powietrze to jedno z największych wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego. W Katowicach od dłuższego czasu podejmujemy złożone, warte dziesiątki milionów złotych działania na rzecz czystego powietrza. Przykładem może być system monitoringu jakości powietrza wewnętrznego realizowany w ramach projektu AWAIR. To kolejne działanie skupiające się na bieżącej kontroli powietrza w naszym mieście. Wytypowaliśmy trzy placówki miejskie do zamontowania czujników. W każdej zostały wybrane trzy sale, w których zostały zamontowane stacje monitorujące – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

System monitoringu jakości powietrza wewnętrznego zrealizowany w ramach projektu AWAIR polega na zamontowaniu w wybranych placówkach miasta Katowice stacji monitorujących jakość powietrza wewnętrznego. Składa się on z 9 urządzeń pomiarowych, które mierzą parametry chwilowe powietrza wewnętrznego takie jak: temperatura, stężenie pyłów PM10, PM2,5, stężenie CO2 oraz wilgotność powietrza. Dodatkowo stacje monitoringu rejestrują moment otwarcia drzwi i okien w salach za pomocą zamontowanych kontaktronów. Czujniki zostały zamontowane w Miejskim Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 33 oraz oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej. W zależności od stanu jakości powietrza na zewnątrz oraz sposobu wykorzystania pomieszczeń, osoby odpowiedzialne za ich użytkowanie będą mogły stosować różne działania zgodnie z przyjętymi protokołami opracowanymi przez partnerów AWAIR. Koszt instalacji tych urządzeń to 120,5 tys. brutto, z czego aż 85% to dotacja ze środków europejskich.

Największy system monitoringu powietrza w Polsce

Czujniki do monitorowania powietrza wewnątrz pomieszczeń to ostatni etap wdrażania projektu AWAIR. Wcześniej Katowice otrzymały dofinansowanie zadania na realizację pilotażowych działań, polegających na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego.

 – W ramach działań pilotażowych zamontowaliśmy 127 czujników jakości powietrza zewnętrznego. Wyniki ich pomiarów dostępne są w czasie rzeczywistym na 155 ekranach multimedialnych, które zainstalowane są w wybranych obiektach użyteczności publicznej, min. w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2, Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta przy Rynku 1.– mówi Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią.

Pomiary są też na bieżąco podawane za pośrednictwem strony https://powietrze.katowice.eu. Obecnie, jest to największy w Polsce system monitorowania jakości powietrza zewnętrznego,  który stanowi własność miasta. Projekt AWAIR współfinansowany jest ze środków INTERREG CENTRAL EUROPE.

Miasto walczy o czyste powietrze

Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2020 dzięki miejskiemu programowi udało się dofinansować wymianę 4865 źródeł ciepła kosztem 42,1 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Od października do grudnia ubiegłego roku w Katowicach trwała akcja #nieTruj, w ramach której wybrane rejony miasta odwiedził specjalny Smogobus. Podróżowali nim pracownicy Urzędu Miasta, którzy zachęcali mieszkańców do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu finansowym miasta. Podczas 29 kursów Smogobusa udzielono 545 porad związanych z wymianą starych kotłów i przyjęto 160 wniosków na takie wymiany. Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na rok jakość powietrza się poprawia. Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że 2019 rok charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w historii pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w 2019 r. wyniosła 33. Dla porównania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Również ubiegłoroczne dane wskazują najniższe wartości w historii – 29. Porównując rok 2020 i 2019 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, a na przestrzeni 10 lat jest to spadek aż o 44%.